Tomoya Ishigaki,Kio 大学神经康复研究中心访问研究员,Nami Yamamichi,同一研究生院毕业生,Shu Morioka 等人是固定对象 […]